REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

  

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej 
w Świebodzicach

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.       Ze zbiorów i usług biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

2.       Prawo do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych uzyskuje się na podstawie imiennej karty bibliotecznej.

3.       Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

4.       Biblioteka może pobierać opłaty: za usługi kserograficzne, skan, wydruk, za kary z tytułu przetrzymywania zbiorów oraz wpłaty z tytułu zniszczenia lub zagubienia zbiorów, w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej.

5.       Użytkownik ma prawo do pomocy ze strony bibliotekarza w kwestii informacji o zbiorach, ich doboru, korzystania z terminali katalogowych i innych źródeł informacji.

6.       W czasie, gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.

7.       Użytkownik zaraz po wejściu do biblioteki zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.

 

§ 2 Procedura zapisu

1.       Przy zapisie do biblioteki należy:

·          okazać dowód tożsamości w celu zidentyfikowania osoby. Użytkownik zostaje poinformowany o zakresie przetwarzania i ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie.

·          Zapoznać się z Regulaminem i własnym podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania.

·          Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu poczty elektronicznej (jeśli posiada), swojego numeru telefonu, w przypadku osób niepełnoletnich numeru telefonu do rodzica/opiekuna, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu zameldowania.

2.       Osoby niepełnoletnie zapisuje opiekun prawny.

3.       Po zapisaniu do biblioteki Użytkownik otrzymuje imienną kartę biblioteczną. Pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia katy Użytkownik ponosi opłatę w wysokości 10 zł. Po jej uiszczeniu otrzyma nową kartę.

4.       Użytkownik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych wymaganych przy zapisie.

5.       Jedna karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze zbiorów zarówno Oddziału dla Dorosłych, jak również Oddziału Dziecięcego.

6.       Zobowiązania Użytkowników, którzy zaprzestali korzystać z biblioteki, są przechowywane przez okres 5 lat.

 

§ 3 Udostępnianie na zewnątrz

1.       Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć:

a) Oddział dla Dorosłych:

·         20 książek

·         5 audiobooków

b) Oddział Dziecięcy

·         10 książek

·         5 audiobooków

2.       Zbiory wypożyczane są:

a) Oddział dla Dorosłych:

·         książki na 60 dni

·         audiobooki 60 dni

·         lektury na 14 dni – nie zwrócenie lektur w ustalonym terminie skutkuje zawieszeniem wypożyczenia lektur na okres 14 dni

·         zbiory z czytelni – termin określony przez pracownika czytelnika

b) Oddział Dziecięcy

·         książki – 30 dni

·         audiobooki – 30 dni

·         lektury – 14 dni

3.       Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.

4.       Użytkownicy posiadający adres e-mail zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. Powiadomienie zostanie wysłane 7 dni przed upływem terminu zwrotu. Pozostali Użytkownicy powiadamiani są pocztą tradycyjną miesiąc od upływu zwrotu.

5.       Za przetrzymanie zbiorów, ponad ustalony termin, pobierana jest opłata w kwocie 0,20 gr za dzień zwłoki, naliczana za każdy wypożyczony egzemplarz.

6.       W szczególnych przypadkach dopuszcza się anulowanie kar za zwłokę.

7.       W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów Użytkownik zobowiązany jest do zakupienia tej samej pozycji. Jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może kupić inną pozycję potrzebną bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej.

8.       Biblioteka może skrócić czas wypożyczanych zbiorów, jeśli istnieje szczególna potrzeba.

9.       Użytkownik może zarezerwować zbiory przez Internet lub bezpośrednio u bibliotekarza.

10.    Bibliotekarz akceptuje zamówienia po uprzednim ich przeglądnięciu.

11.    Ilość zarezerwowanych zbiorów ustala się max na 5 szt.

12.    Czas rezerwacji zbiorów ustala się max na 5 dni. Po upłynięciu tego terminu, zbiory włączone są do księgozbioru biblioteki.

13.    Użytkownik rejestruje u bibliotekarza wybrane książki, jemu też zwraca wypożyczone zbiory.

14.    Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.

15.    Użytkownik ma obowiązek zwrócić wypożyczone zbiory w stanie nie gorszym niż je wypożyczył.

16.    Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia zbiorów uznanych za szczególnie wartościowe, bez podania przyczyny.

17.    Użytkownik może korzystać z katalogu komputerowego biblioteki, klikając na baner MAK+ lub na stronie www.szukamksiążki.pl po zalogowaniu się na indywidualne konto. Aby założyć indywidualne konto należy się zarejestrować podając numer karty bibliotecznej i PESEL.

 

§ 4 Udostępnianie na miejscu

1.       Użytkownik pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną, bądź dokument tożsamości.

2.       Wybrane materiały biblioteczne należy zgłosić, a po skorzystaniu oddać dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik nie może samodzielnie odkładać zbiorów na półkę.

3.       W Czytelni istnieje możliwość wykonywania kserokopii, wydruku oraz skanu.

4.       Na prośbę Użytkownika bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów na zewnątrz.

 

§ 5 Wypożyczenia międzybiblioteczne

1.     Użytkownik może zamówić zbiory w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych. Ze sprowadzonych zbiorów Użytkownik korzysta na miejscu.

2.     Koszty realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi czytelnik.

 

§ 6 Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu  

1.       Użytkownik rejestruje swoją obecność z kartą biblioteczną dowodem u dyżurującego bibliotekarza.

2.       Z usług biblioteki mogą korzystać tylko Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece.

3.       Indywidualna sesja może trwać 60 minut. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

4.       Użytkownicy biorący udział w „Komputerowym kursie nauki języków obcych” oraz „Warsztatach komputerowych dla Seniorów”, mają pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów.

5.       Użytkownik ma prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych w następujących godzinach:

·          poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 9.00 – 18.15

·          sobota – 9.00 – 13.45

6.       Wyszukiwania internetowe powinny służyć wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

7.       Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

8.       Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

9.       Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłych z przyczyn leżących poza biblioteką.

10.    Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w zastałej konfiguracji.

11.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego                w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

12.    Użytkownik ma obowiązek  poinformować  bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

13.    Użytkownikom zabrania się:

a)       wykorzystywania Internetu do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem,

b)       wykorzystywania  Internetu do pracy zarobkowej,

c)        podejmowania wszelkich działań  powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,

d)       zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach,

e)       wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,

f)        łamania zabezpieczeń systemu,

g)       samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

14.    Sieć bezprzewodowa Wi-Fi:

a)       Użytkownik, posiadający własny komputer przenośny, zgłasza bibliotekarzowi chęć połączenia się z Internetem,

b)       po przedstawieniu karty bibliotecznej, bibliotekarz wpisuje Użytkownika do zeszytu odwiedzin oraz osobiście wprowadza hasło do komputera Użytkownika umożliwiające połączenie z Internetem,

c)        bibliotekarz nie udostępnia Użytkownikowi hasła umożliwiającego połączenie z Internetem,

d)       Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia zakończenia połączenia Internetowego,

15.    Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika podczas pracy przy komputerze.

16.    Pracownicy biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

17.    Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są uwzględnione w Regulaminie.

 

CENNIK USŁUG

KSERO / WYDRUK Z KOMPUTERA

CZARNO-BIAŁY

KOLOR

1 strona A-4

0,40

0,80

Dwustronne A-4

0,80

1,60

1 strona A-4 zdjęcie

1,00

2,00

Dwustronne A-4 – zdjęcie

2,00

4,00

 

 

 

1 strona A-3

0,80

1,60

Dwustronne A-3

1,60

3,20

1 strona A-3 zdjęcie

2,00

4,00

Dwustronne A-3 – zdjęcie

4,00

8,00

 

 

 

Skanowanie – 1 strona

0,50

0,50

 

Powyżej 50 stron A4 czarno-biały 0,30gr
                                   kolor            0,60 gr.

powyżej 100 stron A4 czarno-biały  0,20 gr

                                    kolor              0,40 gr. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1.       W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz korzystania z telefonów komórkowych. Pracownik biblioteki ma prawo odmówić obsługi osoby nietrzeźwej.

2.       Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

3.       Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są Użytkownikom informacją wywieszoną w widocznym miejscu oraz za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki.

4.       Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.

5.       Skargi i wnioski Użytkownicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach.

6.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2016 r.  

 

 

  •   strona główna  •  do góry  •