RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO") podajemy poniżej ważne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych zbieranych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach:

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, ul. Świdnicka 15, 58-160 Świebodzice, reprezentowana przez Dyrektora - Panią Małgorzatę Grudzińską.

2. Kto pełni rolę Inspektora Ochrony Danych?
Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach jest Pani Agnieszka Okarmus, email: biblioteka@swiebodzice.pl, tel. (74) 666-95-76 lub 666-95-73.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane są przetwarzane?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania MBP) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r i realizacja zadania publicznego wynikającego z ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., art. 4.1 pkt. 2. Ponadto Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon, i adres email) mogą myć wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika lub zarezerwowanych zbiorów.

4. Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora, dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Książki, któremu Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach powierza dane osobowe czytelników oraz użytkowników Programu MAK+. Powierzenie dotyczy danych zwykłych przetwarzanych za pośrednictwem Programu. Instytut Książki zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w celu realizacji usług, tzn. wyrażenia przez czytelnika odrębnej zgody na udostępnienie danych Instytutowi Książki oraz innym bibliotekom korzystającym z Programu MAK+.

5. Przez jaki okres Pani/Pana dane będą przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ostatniej aktualności na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym plus liczba dni do końca roku na który przypada termin zakończenia przetwarzania.

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania (poprawienia) danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przeniesienia danych do innego administratora;
  6. wniesienia sprzeciwu;
  7. wycofania zgody.

Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

7. Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?
Tak, w każdej chwili Pani/Pan może zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

8. Czy Pani/Pan ma obowiązek udostępnić nam swoje dane osobowe i jakie są konsekwencje niepodania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach.

9. Czy Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

 

 

 

  •   strona główna  •  do góry  •